Found: 3,634  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก294.308 ก522 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหาร / กนกรัตน์ พิสมัย = A ST...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ พิสมัย
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจริยธรรมกุศลกรรมบท 10 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งทินกร ชาทอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ ติช นัท ฮันห์ / หิมพรรณ รักแต่งาม.
ชื่อผู้แต่งหิมพรรณ รักแต่งาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกBQ4195 ห64,294.3444 ห559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด. / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์ , 2549.
เลขเรียกBQ4570 พ7ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในพราหมณสังยุตในคัมภีร์สังยุตตนิกาย / พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม (มณีปัญญาพร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกBQ1173.ท9 ม34 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องศรัทธากับการพิทักษ์พระพุทธศาสนา / เสียงหวาน พิริยพฤนต์
ชื่อผู้แต่งเสียงหวาน พิริยพฤนต์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBQ4308 ส82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย :...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและการพระศาสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนทนาสัจธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2516].
เลขเรียกBQ5495 ก53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี อนวัชมงคล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2546.
เลขเรียกBQ4380 .ป46 2546,306.42 พ335ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย = Creating ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก294.3444 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย = The creati...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHN700.567 พ358 2558,294.3144 พ358ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา