Found: 3,640  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรม / โดยพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2497.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน.
ชื่อผู้แต่งพระโชติธมโม ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชินอักษรการพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิท...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่]. : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก394.3378
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกBQ564 ก485 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิ...
ชื่อผู้แต่งหรรษา นิลาพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกBQ4360 ห44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง : การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2548?
เลขเรียกBQ4327 พ831ก 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง / คำบรรยายพิเศษของพุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2528.
เลขเรียกBQ4138.ท9 พ72 2528,294.304 พ244ก(1) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกจิต หรือ จิตภาวนา / โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาญสิทธิ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาญสิทธิ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.ท.], [ม.ป.ป.].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชีวิตโดยพระไตรลักษณ์มีผลสูงสุดเป็นอตัมมโย / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2532.
เลขเรียกBQ4160 พ712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบไตรสิกขาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / วิทยานิพนธ์ ของ รมิดา ศรีมันตะ
ชื่อผู้แต่งรมิดา ศรีมันตะ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 333.72 ร47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการแสดงธรรมของพระภิกษุสามเณร วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี = The develop...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมัย พรมาย.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2551.
เลขเรียกว 294.3072
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอินทรียสังวร / โดย สุภีร์ ทุมทอง
ชื่อผู้แต่งสุภีร์ ทุมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2554.
เลขเรียกวจ BQ4570.L5 ส839,294.3144 ส463ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรีดนมจากเขาวัว / บรรยาย, หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ; แปล/เรียบเรียง, อโศกะ
ชื่อผู้แต่งพระธี วิจิตฺตธมฺโม (ราชวังสะ), 2468-
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ หจก.สามลดา, 2550.
เลขเรียกBQ4195 ห313ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความขัดแย้งและการสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อบรรยากาศที่พึงประสงค์ในมหาวิทยาลัย / พระธรรม...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก294.3444 พ 296 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา