Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรับแล้วรุก / สมภพ โรจนพันธ์
ชื่อผู้แต่งสมภพ โรจนพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัณฑนาสถาปัตย์, 2532.
เลขเรียกBF637.S8 ส271ร,158.1 ส271รก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อผู้...
ชื่อผู้แต่งจรัส ชูชื่น
พิมพลักษณ์ปัตตานี : [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์], 2542
เลขเรียกLG395.S64 จ46 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ค่านิยมของหัวหน้างาน : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้างานของสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้าง...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต คงอินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
เลขเรียกLB2335.5 บ63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /...
ชื่อผู้แต่งกมล ส่งวัฒนา
พิมพลักษณ์[สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์], 2531.
เลขเรียก303.34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในส...
ชื่อผู้แต่งสมยศ เจตน์เจริญรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
เลขเรียกวจ HD30.42.T5 ส274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่องฐานพลังอำนาจที่เกษตรอำเภอใช้และขวัญในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับ...
ชื่อผู้แต่งนำชัย ทนุผล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 253?
เลขเรียก338.18 น515ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก378.198
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยครูในทัศนะของผู้บังคับบัญชา / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2538
เลขเรียก370.78 ส218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม [electroni...
ชื่อผู้แต่งไชยรัช เมฆแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อฝึกทักษะสำหรับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมการผลิต = The development model...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาการผลิตโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิ...
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้บังคับบัญชา ศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท เบียร์ทิพย...
ชื่อผู้แต่งธนาภัทร สุวรรณฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ = The model leadership of superintendent in aut...
ชื่อผู้แต่งฐนกร บุญจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บังคับบัญชาระดับชั้นต่าง ๆ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า = ...
ชื่อผู้แต่งฐิติกาญจน์ อนุวารีพงษ์, 2518-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะที่พึ่ประสงค์ของผู้บังคับบัญชาตามความคาดหวังของผู้ปฎิบัติงาน ในสำนักกองทุนสงเคาระห์การทำสวนยาง...
ชื่อผู้แต่งเกษม คูประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก658.4092 ก783ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา