Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารหน่วยงาน วิจัยพืชสวนในสังกัดสถาบันวิจัยพืชสว...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ พูลเพิ่ม
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกHD57.7 น243พ 2536,วจ 634.011 น47พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา : กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชช...
ชื่อผู้แต่งกันตภณ ธรรมวัฒนา, 2521-
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก658.409 ก389พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสนับสนุนของผู้บริหารกับบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดขอนแก่น...
ชื่อผู้แต่งจงกล พลตรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียก658.409 จ12พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ศึกษาเฉพาะกรณี : ธนาคารเอเซ...
ชื่อผู้แต่งพีรนุช ทรงจักรแก้ว, 2509-
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก302.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชา กับความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา สำนักงานโยธาธิ...
ชื่อผู้แต่งไชยพร โรจนพิทยากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง คิด อ่าน เขียน รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2549.
เลขเรียกHF 5718 ฝ211ฟ 2549,658.45 ฟ212
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังคิดอ่านเขียน : รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด / ผู้เขียนและเรียบเรียง ฝ่ายวิชาการบิสคิต.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการบิสคิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2550.
เลขเรียกBF637.C45 ฝ64,658.45 ฝ199ฟ5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังคิดอ่านเขียน...รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด / ฝ่ายวิชาการบิสคิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553.
เลขเรียกBF637.C45 ฟ219,658.45 ฝ64ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพพจน์ตัวอย่างของผู้บังคับหน่วย / ศิริ ทิวะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศิริ ทิวะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์, 2540
เลขเรียกUB200 ศ445ภ 2540,355.61 ศ373ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของหัวหน้างานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / กัลยา เลพล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียกวจ 658.4092 ภ65ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / พูลสุข สังข์รุ่ง.
ชื่อผู้แต่งพูลสุข สังข์รุ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543.
เลขเรียกHF5548.8 พ74,158.2 พ871ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relations in organization / พูลสุข สังข์รุ่ง
ชื่อผู้แต่งพูลสุข สังข์รุ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549.
เลขเรียกHD58.7 พ871 2549/9,658.3145 พ863ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิใช่นายแต่เป็นผู้นำ = Not bosses, but leaders / ของ จอห์น อาแดร์ ; สมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์ [แปล]...
ชื่อผู้แต่งอาแดร์, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเงินการธนาคาร, 2535.
เลขเรียกHD57.7 อ619,158.4 อ639ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดหัวหน้างาน = Excellent supervisor / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ฐี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกHD57.7 ว596ย 2545,658.302 ว574ย4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยินดีด้วยครับคุณได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้ว = The first-time manager / ลอเรน บี. เบลเกอร์, จิม แม็คคอ...
ชื่อผู้แต่งเบลเกอร์, ลอเรน บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560
เลขเรียกHF5549.12 บ824ย 2560,658.4 บ575ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา