Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560) / วิภาวรรณ บ...
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ บัวสรวง
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560) / น้ำฝน โดมกลาง = The...
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน โดมกลาง
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ [videorecording] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
94
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ [videorecording] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในสั...
ชื่อผู้แต่งวรวัฒน์ มะลิ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537
เลขเรียก363.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยกำหนดความสำเร็จของกิจกรรมคิวซี (QC Circle) ในประเทศไทย / สุภชัย ปั้นศิริ = The determinants o...
ชื่อผู้แต่งสุภชัย ปั้นศิริ, 2497-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท โฮย่า กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด = Motivati...
ชื่อผู้แต่งปริญญา สืบแสน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ :|bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,|c2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ ระบบการประเมินศักยภาพพนักงาน : ศึกษากรณี ธนาคาร...
ชื่อผู้แต่งโยธิน สรรเสริญคุณ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก658.3125
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอมรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของหัวหน้างานการผลิตในโรงงาน...
ชื่อผู้แต่งดิลก มูลวงษ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัตงานของผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2520-25...
ชื่อผู้แต่งธวัช เจริญสะอาด
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกLB1727 ธ391ผ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้บังคับบัญชากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร บุคคล : กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเ...
ชื่อผู้แต่งอัฐพล ไชยรักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
เลขเรียกJQ1746 อ534ผ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกอบรม-สัมมนาผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (รุ่นที่ 2) : 22 มิถุนายน-28 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมคณะวิท...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรม-สัมมนาผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (รุ่นที่ 2) (2541 : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้างานตามทรรศนะของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลพร นาม...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร นามวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก658.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหาร หน่วยงานวิจัยพืชสวน ในสังกัดสถาบันวิชัยพืชส...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ พูลเพิ่ม
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก351.82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา