Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหัวหน้างาน / สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกHD57.7 . ส64 2535,658.3 ส663ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหัวหน้างาน / ชาญชัย อาจินสมาจาร .
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, [2543].
เลขเรียก658.3 ช486ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชมรมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร'28 / ชมรมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชมรมนิสิตเก่า.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : เลิศชัยการพิมพ์, [2528?]
เลขเรียกLG395.ท9จ7 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรมเรื่อง การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานกพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงาน กพ., [ม.ป.ป.]
เลขเรียกHF5549 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติสำหรับยอดหัวหน้างาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกHF5549.12 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะผู้นำของผู้บังคับบัญชาตำรวจระดับสูง ในกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 นครสวรรค์ ตามทรรศนะของข้าร...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ตั้งสุวรรณ
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก363.22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะภาวะผู้นำ = Leabership skills / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543.
เลขเรียก658.4092 ช23ท 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติแห่งชีวิตและงานจาก พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร / วิพุธโยคะ รัตนรังษี และสงัด ไทยทวี
ชื่อผู้แต่งวิพุธโยคะ รัตนรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกHF5549.2.T35 .ว36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้นำระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ / ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ อินทร์ยิ้ม, 2516-
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก363.2 พ523ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงจะเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทมอบความไว้วางใจ / แต่งโดย ไมตรี ทองประวัติ, เส...
ชื่อผู้แต่งไมตรี ทองประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2539.
เลขเรียกHF5549 ม965,658.3 ม94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้ว่าเราแคร์ = An action plan for caring companies.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบอส์ส, [253-?]
เลขเรียกHD38.2 ท432 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาท-หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร / โดย มนูญ วงศ์นารี.
ชื่อผู้แต่งมนูญ วงศ์นารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นภาพัฒน์การพิมพ์, 2522.
เลขเรียกHF5500 .ม37 2522,658.407 ม1541บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการกระทำผิดวินัยของข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ยุพิน...
ชื่อผู้แต่งยุพิน ตันวิสุทธิ์, 2502 -
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้บังคับบัญชาและผู้...
ชื่อผู้แต่งสุวคนธ์ แก้วอ่อน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียก610.7 ส869บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา