Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการทำงานที่มีต่อพนักงานของผู้บังคับบัญชากับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสุธาวดี เอี่ยมสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา พงษ์พัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 ป63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการตัดสินใจสั่งการของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สาธา...
ชื่อผู้แต่งศรารักษ์ โกวิทย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบของบุคลิกภาพ กับแบบของผู้นำ ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ / อำนาจ วิชยานุวัติ
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วิชยานุวัติ
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก155.20371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ปราบ (ม) เจ้านาย [electronic resource] / เขียนโดย ตุลา.
ชื่อผู้แต่งตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกHF5548.83 ต7ค 2546eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดและทำอย่างผู้นำ / เกรียงไกร เจียมบุญศรี.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร เจียมบุญศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544.
เลขเรียกHD57.7 ก768,158.4 ก676ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร / ฉลอง มาปรีดา
ชื่อผู้แต่งฉลอง มาปรีดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537.
เลขเรียกHD30.22 ฉ151,174 ฉ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของหัวหน้างานและทัศนคติในการทำงานของพนักงานที่พยากรณ์แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน [electron...
ชื่อผู้แต่งนพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา [electronic re...
ชื่อผู้แต่งสกล พร้อมวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณเป็นหัวหน้าที่ดีหรือยัง / ซุน เทียน หลุน, เขียน ; ม.อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งซุน เทียน หลุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, [2537?]
เลขเรียกHD57.7 ซ411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน / มนูญ วงศ์นารี
ชื่อผู้แต่งมนูญ วงศ์นารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540
เลขเรียกHD57.7 ม37 2540,658.3 ม15ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ = Leader as coach / อัจฉรา จุ้ยเจริญ
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จุ้ยเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคคอมแอนด์อิมเมจ, 2558
เลขเรียกHD57.7 อ498ค 2558,658.4092 อ62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ = Smart manager''s handbook / เขียน : Rex P. Gatto ; แปล ฝ่ายวิชากา...
ชื่อผู้แต่งเกตโต, เร็ก พี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2545.
เลขเรียกHD38.2 ก879ค ล.1-2 2545-2546,658.409 ก54ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ = Smart manager'''' s handbook / เขียน Rex P. Gatto ; แปล ธนิกานต์ ม...
ชื่อผู้แต่งGatto, Pex P..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Be Bright Book, 2546.
เลขเรียกHD31 G368 2003,658.409 ก54ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหัวหน้างาน / ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, [2537]
เลขเรียกHD38.2 ช486ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา