Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 / เนื้อทิพย์ สุวรรณภานุ.
ชื่อผู้แต่งเนื้อทิพย์ สุวรรณภานุ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตสำหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอน...
ชื่อผู้แต่งทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการผลิต = The development of a training model fo...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล มีชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ บวรกุลภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานสายการผลิตโรงงานผลิตสินค้าเคมีเกษตร / โดย ทัศนวรรณ พลวิรัตน์
ชื่อผู้แต่งทัศนวรรณ พลวิรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD38 ท65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดกับการบริหาร เพื่อครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา [videorecording] / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2553?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีผู้บังคับบัญชาชาวต่างชาติและชาวไทยกับการได้รับการพัฒนาตนเองในการทำงานของพนักงาน [electronic res...
ชื่อผู้แต่งกีรกิต จูฬะวนิชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การรับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถา...
ชื่อผู้แต่งนพดล กรรณิกา, 2509-
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก351.147
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งกนกพร โรจนัสถ์สกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาความต้องการทางทักษะของหัวหน้างานในสายการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา [electron...
ชื่อผู้แต่งณตฉรรต ธรรมราทฤมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้ามวัฒนธรรมด้านปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการทำงานของหัวหน้า ในธนาคารไทยและอเมร...
ชื่อผู้แต่งบังอร โสฬส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก158.4 บ249ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับความรู้สึกรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
ชื่อผู้แต่งยุทธนันท์ ขวัญทองยิ้ม.
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก378.112 ย 633 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี = A study of charact...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สุวรรณ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกว 371.1 ส283ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับต้นเพื่อการบริหารงานบุคคลในกรมอาชีวศึกษา [...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จิตรอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา