Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / สุพล ทองคลองไทร, ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งสุพล ทองคลองไทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกHF5686 ส829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการเป็นหัวหน้างาน = The art of managing others / สุพล ทองคลองไทย, ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งสุพล ทองคลองไทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2530.
เลขเรียก658.4 ส829ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะมอบหมายงานให้สำเร็จ = No nonsene delegation / เดล ดี แม็กคองกี ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งแม็กคองกี, เดล ดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช.เอ็น.การพิมพ์, 2533.
เลขเรียกHD8039.M7 ม852
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียนทุกสังกัดใ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล วัชรานันทกุล.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก369.43 น 709 ศ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการบริหารงานของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพม...
ชื่อผู้แต่งชนนาถ บัวบังศร
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก373.114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานของหัวหน้าแผนกวิชา ช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาค...
ชื่อผู้แต่งชาลี โพธิ์เงินนาค
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ช525ส 2535,378.111 ช 584 ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ = The leadership competency for manage...
ชื่อผู้แต่งศิริพงศ์ โพธลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกอง และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า วันที่ 22 พฤษภาคม-17...
ชื่อผู้แต่งการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกอง และเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า (2541 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ส356ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่ตำแหน่งหัวหน้างานด้วยความมั่นใจ [sound recording]/ กิตติ กันภัย
ชื่อผู้แต่งกิตติ กันภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไลบรารี่, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนทางเป็นผู้บริหารชั้นยอด / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2533.
เลขเรียกHF5386 ส788
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานในการพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงรักษาตามความต้องการเฉพาะแห่ง...
ชื่อผู้แต่งชาติชาย ตลุนจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและศิลปของหัวหน้างานในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี / โดย จำนงค์ สมประสงค์
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ สมประสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [252-]
เลขเรียกHD37 ว344
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวหน้างาน / ธนรัตน์ ยงวานิชจิต
ชื่อผู้แต่งธนรัตน์ ยงวานิชจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2525
เลขเรียกBF637.L4 ธ152 2525,158.4 ธ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวหน้างาน / ธนรัตน์ ยงวานิชจิต
ชื่อผู้แต่งธนรัตน์ ยงวานิชจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าท์, 2529.
เลขเรียกBF637.L4 ธ152 2529,158.4 ธ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา