Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของชุมชนรินแม่น้ำปิง กรณีศึกษา คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร / โดย อมรรัตน์ เกรียงขจร
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เกรียงขจร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHM421 อ286ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากท่าเรือน้ำลึกถึงคนทะเลสาบ / อมรรัตน์ เกรียงขจร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549.
เลขเรียกHD1698 อ4จ 2549,386.5 จ21 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนาสองฝั่งโขง : ชีวิต วัฒนธรรมและจิตสำนึก / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2549.
เลขเรียกHD8039.R482ท9 ช645,305.555 ช27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน เล่ม 2 / ทอมัส เฮย์เดน; เพชร มโนปวิตร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเฮย์เดน, ทอมัส
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2552.
เลขเรียกอ QC 981.8.G56 ฮ7ช6 2552,304.28 ฮ623ช ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสภาพแวดล้อม = Life and environment / มุกดา สุขสมาน
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2551.
เลขเรียกQH541 ม615 2551,304.2 ม 697 ช 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี เสตพรรณ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544
เลขเรียกQH 541 ย46 2544,304.2 ย384ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี เสตพรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกQH541 .ย725 2547,304.2 ย246ช 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี เสตพรรณ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2546
เลขเรียกQH541 ย384ช 2546,304.2 ย46ช 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนกับธรรมชาติ / พิเชษฐ์ เดชผิว, ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ เดชผิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกGF698.T5 พ654,304.2 พ654ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ / สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, สุรินทร์ มัจฉาชีพ.
ชื่อผู้แต่งสมชาย เดชะพรหมพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2532.
เลขเรียกS934.ท9 ส45,333.72 ส239ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ / จารุวรรณ ขำเพชร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกGN635.ท9 ท73 2549,330.122 ท45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545.
เลขเรียกQH541 อ44,304.2 อ17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ = Ecology and Economic development / มนัส สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขเรียกQH541.15.ศ7 ม35,574.5 ม165น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง :ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชนชาติบรู แห่ง...
ชื่อผู้แต่งธันวา ใจเที่ยง.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา