Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสภาพแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ มุกดา สุขสมาน [Text].
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสนาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536.
เลขเรียกLB1050.45 D34 1994,304.2 ม615ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี เสตพรรณ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544
เลขเรียกQH 541 ย46 2544,304.2 ย384ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนกับธรรมชาติ / พิเชษฐ์ เดชผิว, ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ.
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ เดชผิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกGF698.T5 พ654,304.2 พ654ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม / เกรียงไกร เกิดศิริ.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร เกิดศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2551.
เลขเรียกGF91.ท9 ก75 2551,304.2 ก767ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ = Ecology and Economic development / มนัส สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขเรียกQH541.15.ศ7 ม35,574.5 ม165น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาชนชาติพื้นเมือง :ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชนชาติบรู แห่ง...
ชื่อผู้แต่งธันวา ใจเที่ยง.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน / ยศ สันตสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซน์, 2547.
เลขเรียกGF669.3 .น66 2547,304.2 ย18น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการจัดการทรัพยากรบนที่สูง และทางเลือกในการพัฒนาชาวเขา : กรณีเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ณ ห้...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นโยบายการจัดการทรัพยากรบนที่สูงและทางเลือกในการพัฒนาชาวเขา : กรณีเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (2534 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2534?]
เลขเรียก333.715
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำกับชีวิตไทย / คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2538.
เลขเรียกDS568 น511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของน้ำในวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาอยุธยา / โดย วีระ โรจน์พจนรัตน์
ชื่อผู้แต่งวีระ โรจน์พจนรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรกับการพัฒนาชนบท : การวิเคราะห์เชิงนิเวศน์วิทยามนุษย์ / มนัส สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกHB849.44 ม165ป,307.72 ม164ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ลี้ภัยอินโดจีน : กินอยู่อย่างไรในศูนย์ฯพนัสนิคม = The ecology of Phanat Nikhom Camp. / มาริษา เ...
ชื่อผู้แต่งมาริษา เพ็ญสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลผู้ลี้ภัยอินโดจีน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกHV640 ม475,323.631 ม475ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si'') ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแ...
ชื่อผู้แต่งฟรังซิส, สมเด็จพระสันตะปาปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2558, [2015]
เลขเรียกBX1795.H82 ฟ131พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) [text]
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย (2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2544
เลขเรียกDS568 ภ679 2544,304.2 ก27ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา