Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0มนุษย์ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
ชื่อผู้แต่งอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียกQH541.2 อ867ม 2543,574.59593 อ72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ทฤษฎีและแนวปฎิบัติ / โดย ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2536.
เลขเรียกGF101 ฉ63,307.14 ฉ11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทั่วประเทศเรื่อง "มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม" (2536 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียกHM206 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) เรื่อง ภาพรวมความเป็นมนุษย์ : (2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2549.
เลขเรียกTD194.68.T5 ก491 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ : กรณีศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จั...
ชื่อผู้แต่งสมศรี ศิริขวัญชัย, 2504-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกDS570.ม5 ส45 2541,305.895930593 ส281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บริเวณพื้นที่ระหว่างทะเลน้อย และทะเ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2540.
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อร่างสร้างเมืองจากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ : ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี / กรรณิการ์ ส...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกDS571 ก45,959.3 ก173ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนต้นน้ำ : ประวัติศาสตร์ความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติในระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ปิง / โดยกรรณิกา...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เล็กบุญญาสิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกGF696.ช8 ก44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึก...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ วิทยาภัค
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียก333.91 ช687ค,HM208 ช687
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย / โดย วิสุทธิ์ ใบไม้.
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ใบไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกQH75 ว66,578.7 ว38ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประเวศ วะสี ... [และคนอื่น ๆ] ; วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536.
เลขเรียกQH77.T5 ค181,333.95 ค181 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของชุมชนรินแม่น้ำปิง กรณีศึกษา คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร / โดย อมรรัตน์ เกรียงขจร
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เกรียงขจร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHM421 อ286ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนาสองฝั่งโขง : ชีวิต วัฒนธรรมและจิตสำนึก / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2549.
เลขเรียกHD8039.R482ท9 ช645,305.555 ช27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา