Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมดาโลก / เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2538.
เลขเรียกPN989.ท9 ท73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมนำชีวิต / พ. รัตนลักข์.
ชื่อผู้แต่งพ. รัตนลักข์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2551.
เลขเรียกPN989.T5 พ111,294.3883 พ11น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมนำชีวิต / สุธา ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่งสุธา ธรรมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อตัมโย, [2552?]
เลขเรียกBQ5768.T5 ส784น 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมะบันเทิง / พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).
ชื่อผู้แต่งพระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2544.
เลขเรียกBQ5768.T35 พ349 2544,398.2 พ349น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมเรื่อง : หอยไห้ : นกน้อยขี้ไถ ภาคปริวรรต ลำดับที่ 28/2528.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
เลขเรียกBQ5798.ท9 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานประติรูป / อนันท์ สายศิริวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอนันท์ สายศิริวิทย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกPN989.ท9 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปรัชญาพุทธ ชุดผู้แสวงหา / บรรจบ บรรณรุจิ.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ บรรณรุจิ, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2529.
เลขเรียกBQ5798.T5 บ4น 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปรัชญาพุทธ ชุดผู้แสวงหา / บรรจบ บรรณรุจิ.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ บรรณรุจิ, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกBQ5798.ท9 บ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งปัญจตันตระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกPK3741.ป3ท9 น65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้แปล กุสุมา รักษมณี ... [และคนอื่น ๆ],...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกPK3741.P3T5 น597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน ชุดที่ 2 ชุดคติสอนใจ / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา จำกัด, [255-].
เลขเรียก398.2 ว559น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2528-
เลขเรียกPL4208.9 ห7 ช87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพุทธภาษิต / รวบรวมโดย อ.ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งอ.ชมพูนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกPN989.ท9 อ14 2551,294.308 ช16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพพุทธรักษา : หนังสือชุดภาพนิทานไทย / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ชื่อผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียก398.27 ฐ311น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา