Found: 535  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน (ปรับปรุงล่าสุด) / วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2543.
เลขเรียกPN911 ว6น 2543,398.2 ว32น 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน / วิเชียร เกษประทุม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542.
เลขเรียก398.2 ว72น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550.
เลขเรียก398.2 ว559น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน ชุดที่ 2 ชุดคติสอนใจ / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา จำกัด, [255-].
เลขเรียก398.2 ว559น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ / ผู้เขียน ประพนธ์ เรืองณรงค์
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียกPL4221 ป299,398.2 ป1711น 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2528-
เลขเรียกPL4208.9 ห7 ช87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านแสนสนุก / อนุสร รอดสุข
ชื่อผู้แต่งอนุสร รอดสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2550.
เลขเรียกGR312 อ231,398.2 อ231ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพุทธภาษิต / รวบรวมโดย อ.ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งอ.ชมพูนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกPN989.ท9 อ14 2551,294.308 ช16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพพุทธรักษา / ฐะปะนีย์ นาคทรรพ, เรื่อง ; นิรมิต มงคลรัตน์ภาพ.
ชื่อผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2464-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2538.
เลขเรียกGR312 ฐ63,398.27 ฐ141น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพพุทธรักษา : หนังสือชุดภาพนิทานไทย / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ชื่อผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียก398.27 ฐ311น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพล้อคนในโรงมหรศพทางวิญญาณสวนโมกขพลาราม ไชยา
พิมพลักษณ์นกรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2516
เลขเรียกBQ5805.T5 น597 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพล้อคนในโรงมหรศพทางวิญญาณสวนโมกขพลารามไชย.
ชื่อผู้แต่งคณะเผยแพร่วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2516.
เลขเรียกBQ5805.ท9 ค33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานมงคลธรรม : รวมนิทานจากมงคล 38 ประการ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธรรมสภา, 2549.
เลขเรียกBQ5780 .ส73 2549,294.3823 ส893น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานยอดสุภาษิต / จอมทอง.
ชื่อผู้แต่งจอมทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อุดมศึกษา, 2548.
เลขเรียก398.2 จ198น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานวรรณคดีไทย เล่มที่ 4 / วรรณกร.
ชื่อผู้แต่งวรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553.
เลขเรียก895.91 ว267น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา