Found: 1,608  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA 15 days handbook / คำนาย อภิปรัชญากุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2556.
เลขเรียกHF5547.A3 ค357,658 ค215อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA handbook / [เรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์, ภาวนา สายชู]
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์, 2552.
เลขเรียก658 ส876ค 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA Handbook : คู่มือสำหรับนักบริหาร และ นักศึกษาปริญญาโท / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี แอนด์ เอ็น, 2555.
เลขเรียกHF1111 ส876 2555,658 ค 14/2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModern Management การจัดการ / อำนาจ ธีระวนิช.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ธีระวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.ซี.วี. แอด การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHD37.T5 อ686,658 อ686อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPearls of Wisdom ปรัชญาวาทีจากผู้บริหารระดับชาติ / Thailand Management Association.
พิมพลักษณ์Bangkok : TMA, 2003.
เลขเรียกHD38.25.T5 P359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQ ที่คุณควรมี : ความฉลาดรู้รอบด้าน ที่ผู้บริหาร/ผู้นำทุกคนควรมี / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกBF431 ช446 2550,153 ช437ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQ ที่คุณควรมี / ผู้เขียน: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกBF431 ช6ค 2548,153.9 ช447ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to lead อ่านอย่างผู้นำ / ณัชร สยามวาลา
ชื่อผู้แต่งณัชร สยามวาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB1050 ณ-ร 2560,028 ณ261ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRichard Branson ครั้งเดียวไม่เคยพอ / โดย ริชาร์ด แบรนสัน ; แปล เมธา ฤทธานนท์
ชื่อผู้แต่งแบรนสัน, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550.
เลขเรียกHB 615 บ895ร 2550,923.8 บ 933 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSecret of the best CEO เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ / สุดา สุวรรณาภิรมย์
ชื่อผู้แต่งสุดา สุวรรณาภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น, 2552.
เลขเรียก658.409
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง / ฮิโรโกะ มิซุชิมะ, เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต, แปล
ชื่อผู้แต่งมิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ผู้แต่ง
เลขเรียก658.304 ม568ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe boss and manager''s handbook / บอสตัน เบรน กรุ๊ป รวบรวม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ็ม บี เอ, 2536.
เลขเรียกHF5500.2 .บ19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Boss บริหารคนอย่างเหนือชั้น / แปลและเรียบเรียงโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2536
เลขเรียกHF5549 ด919 2536,658.407 บ198
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา