Found: 3,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ : กลวิธีรับมือกับภาวการณ์คับขัน / ไพบูลย์ จินตกุล, เรียบเรียง ; ทองแถม นาถจำนง, วิจารณ์...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ จินตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534.
เลขเรียกHD30.28 พ978ก 2534,355.43001 พ978ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ตันแบบใหม่ธุรกิจไทย / โดย ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร, นิทัศน์ คณะวรรณ, และ ธุรพล แซ่ตั้ง
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2545
เลขเรียกHF5371 ช7ส 2545,658.4 ช418ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ต้นแบบใหม่ธุรกิจไทย / โดย ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, [2544]
เลขเรียกHF5371 ช686,658.4 ช418ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 แม่ทัพหญิง แห่งวงการธุรกิจไทย / ณัตตินา สุวัฒวิตยากร
ชื่อผู้แต่งณัตตินา สุวัฒวิตยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, 2551.
เลขเรียกHD38.25.T5 ณ381ส 2551,923.8 ณ382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 เทคนิค บริหารชีวิต พัฒนาธุรกิจการค้า / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกHF5386 ธ154ส,158.1 ธ35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 ปี ส.อ.ท. นำอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [text]
ชื่อผู้แต่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554
เลขเรียก338 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 ปี ส.อ.ท. นำอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกHD2429.ท9 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.4 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความกับการจัดการวารสารเทคนิค ชุดที่ 3 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.4 ส733 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :[ ม.ป.พ.], 2529
เลขเรียกอ 923.8593 ส733 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 วัน ยิ่งลักษณ์ สู่นายกฯ หญิง คนแรกของประเทศไทย / กองบรรณาธิการข่าวสด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกJQ1746.Z13.ย265 ส735 2554,923.2593 ย72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ/ โทโมโซ โกบาตะ ;ผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งโกบาตะ, โทโมโซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี)ไทย -ญี่ปุ่น), 2542.
เลขเรียกHD 66 ก932ห 2542,658.401 ก85ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คุณแม่ผู้นำสร้างองค์กรดี = Mother leads best / เขียนโดย โม เซแลกเค้าสกี้ ; แปลโดย นลินี โสรณสุท...
ชื่อผู้แต่งเซแลกเค้าสกี้, โม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550.
เลขเรียกHD6054.3 ซ78,658.4 ซ84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นักบริหารหญิง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เดอะ มีเดียมาร์ท, [2534?]
เลขเรียก920 ห551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา