Found: 3,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 มหาเศรษฐีสอนบริหารกิจการ แบบนี้จึงจะรวย / Jeff Grout and Lynne Curry ; แปลและเรียบเรียงโดย วรเช...
ชื่อผู้แต่งเกร้าท์, เจฟฟ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันเวิลดิ์, 2547.
เลขเรียกHB615 ก762,658.4 ก768ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกJQ 1746.Z1 จ177ส 2552,350.1 จ45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2552.
เลขเรียกJQ1746 จ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บิ๊กบริษัทญี่ปุ่น / Siam life time books
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SIAM LIFE TIME BOOKS, 2550
เลขเรียกHD 38.25 .J3 ส35 2550,923.852 ส728 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 กลยุทธ์สุดเยี่ยม : กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทย / ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียกHF5351 ธ22,658.0028 ธ118ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส4638,174.9097 ส226ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย = 15 Anniversary Thai valuers association / สมาคมนักประเมินราคาอ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, 2555.
เลขเรียก333.332 น375 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15th Anniversary สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, 2554
เลขเรียกHB701 ส63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 คนเด่นรอบทิศทั่วไทย / ศรัณยู กลิ่นจันทร์, รวบรวมเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศรัณยู กลิ่นจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เจ.เอส., 2549.
เลขเรียกCT1546 ศ46,920 ศ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง180 ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร / ไดแอนนา บูเชอร์ ; วิชุนัย ศรีวงศ์, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบูเชอร์, ไดแอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกPN4121 บ698ร 2538,808.5 บ698ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง180 ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร = Executive's portfolio of model speeches / ไดแอนนา บูเชอร์ ; เรี...
ชื่อผู้แต่งบูเชอร์, ไดแอนนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกHF5500 บ698
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 พลังความคิดชีวิตและงาน 2 ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ = Total quality of human resources / ลิขสิทธิ์ ...
ชื่อผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์ คุณหญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Chira Academy Publishing, 2549.
เลขเรียกBF481 .พ62 2549,331.114 ท488ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 บทเรียน lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทั...
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชูทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559.
เลขเรียกHD57.7 น722,658.3 น4141ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ส318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา