Found: 2,658  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คัมภีร์วิถีของผู้จัดการยุคใหม่ = 101 ways to be a better manager / รวบรวมโดย ทีมงานบอสตัน เบรน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2536.
เลขเรียก658.4 ร 237 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการขายปลีก / ของ เกรแฮม ลิตเติล ; เรียบเรียงโดย จำลอง อนันตอัมพร
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537
เลขเรียกHF5429 ล431,658.4 ล431ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายผลิต / ของ Graham Little ; เรียบเรียงโดย วันชัย เตชพรรุ่ง
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกHF5549 .ล34,658.5 ล34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายผลิต / เกรแฮม ลิตเติล.
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกTS155.A2 ล431,658.813 ล431ห 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายผลิต = 101 ways to be a better production manager/ ของ Graham L...
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกHF5415.15 ล431
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร = Managerial situations and how to handle them / [ของ William Wacks...
ชื่อผู้แต่งแวคส์, วิลเลี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528.
เลขเรียกHF5549.A3 ว941 2528,658 ว928ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายผลิต = 101 Ways to be better production manager / ของ Graham L...
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534.
เลขเรียก658.5 ล431ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร / วิลเลียม แวคล์
ชื่อผู้แต่งแวคส์, วิลเลี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
เลขเรียกHF5549 ว928 2527,658.3 ว928ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลยุทธ์ผู้นำ / สุขุม นวลสกุล ; บรรณาธิการ ณรงศักดิ์ ถีระวงษ์
ชื่อผู้แต่งสุขุม นวลสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2538.
เลขเรียกHD57.7 ส744 2538,658.3 ส14ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ = Strategy+Marketing for Entrepreneurs / นิธินา ศรีประเส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิชชิ่งทอยส์, 2544.
เลขเรียกHD38.2 น613ห 2544,658 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ Strategy + Marketing for entrepreneurs เล่ม 1 / [ผู้เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งนิธินา ศรีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545.
เลขเรียกHF5415.13 น613 2545,658 น613ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ Strategy + Marketing for entrepreneurs เล่ม 2 / สุธี พนาวร
ชื่อผู้แต่งสุธี พนาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545.
เลขเรียกHF5415.13 ส786,658.022 ส44ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา