Found: 3,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,712
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรมาจารย์แห่งยุทธจักรธุรกิจการค้า/ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; อนิเมทกรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกHF 5386 ธ155ป 2555,658.4092 ท157ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1,713
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประจุบวก : แรงฝันบันดาลใจ 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่ / รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย.
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ โชติณภาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกHF5386 ร72,658.4 ร72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
1,714
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชัย บุคคลคนนี้ไม่ธรรมดา / แม่บุญ คุณวิชัย, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งแม่บุญ คุณวิชัย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : House \& Home Publishing, 2550.
เลขเรียก926.58 ม75ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
1,715
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาชาติธุรกิจฉบับพิเศษ "ทำเนียบนักบริหาร ภาครัฐบาล" / รัฐกร อัสกรธีรยุทธ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2527.
เลขเรียกHD38 ท6 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,716
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาชาติธุรกิจฉบับพิเศษ "ทำเนียบนักบริหาร ภาคเอกชน" / รัฐกร อัสกรธีรยุทธ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.], 2527.
เลขเรียกHD30.15.ท6 ป4 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,717
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 / สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 2550
เลขเรียก070.92 ส16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1,718
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประทับใจใน 5 นาที(แรก) / ของ Norman King ; นพดล เวชสวัสดิ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งคิง, นอร์แมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [253-?].
เลขเรียกBF323.F5 ค421,658.409 ค421ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,719
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชมชน/นักพัฒนาชุมชน / พิชัย โคมละ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย โคมละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกJQ 1746 พ642ป 2557,352.65076 พ3211ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
1,720
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความทางวิชาการสำหรับผู้บริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : [ม.ป.พ.], 2523.
เลขเรียก371.2 ศ237ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,721
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความทางวิชาการสำหรับผู้บริหารการศึกษา / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกLB2805 ศ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,722
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง / คณะนักศึกษา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก658.409 จ683ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
1,723
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง = Action learning (AL) / คณะนักศึกษา หลักสูตรนักปกครองระดับสู...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกJQ1746.Z1 จ-ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1,724
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ = Professional experience in public administration ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียกJF1358 .ส72 2550,350 ม246ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1,725
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลแนวความคิดเชิงบริหาร / ของ ชลอ ธรรมศิริ.
ชื่อผู้แต่งชลอ ธรรมศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เทคนิค, 2529].
เลขเรียกJQ1746 ช45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา