Found: 1,654  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,636
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและสุขภาพผู้บริหาร = The executives : health and diseases / วิสัย พฤกษะวัน
ชื่อผู้แต่งวิสัย พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, [252-?]
เลขเรียกRA776 ว776,WA400 ว776ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,637
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและสุขภาพผู้บริหาร = The executives : health and diseases / วิสัย พฤกษะวัน
ชื่อผู้แต่งวิสัย พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, [253-?]
เลขเรียกHF5500 ว776ร 253-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,638
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคและสุขภาพผู้บริหาร = The executives : health and diseases / วิสัย พฤกษะวัน
ชื่อผู้แต่งวิสัย พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, [252-]
เลขเรียก658.4078
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,639
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลก CEO WORLD : โลกนักบริหารและปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลก / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548.
เลขเรียกHD38.2 ส683ล 2548,658.4 ส27ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
1,640
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของ CEO / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546.
เลขเรียกHD38.2 ส78,658.42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,642
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกนักบริหาร / อนันต์ สายศิริวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2536.
เลขเรียก658.409 ล 966 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,644
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหงวเฮ้งเพื่อการบริหาร 5 บุคลิกภาพ : มนุษย์พันธุ์ใหม่ภาคปฏิบัติ / รัชตะพงศ์ ปุกหุต
ชื่อผู้แต่งรัชตะพงศ์ ปุกหุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกBF698.9.O3 ร332,133.5 ร332ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,645
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครดีใครอยู่ / โดย กริช สืบสนธ์.
ชื่อผู้แต่งกริช สืบสนธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [252-?]
เลขเรียกHF5500.2 ก4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร : ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร / สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกHD38.15 บ969,658.407 ค121บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
1,648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไผ่เสียบยอดลงคืนเลาขลุ่ย : ว่าด้วยการใช้อำนาจในการบริหารของผู้นำทางการบริหารการศึกษาไทย : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งนพดล เจนอักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
เลขเรียกLB น169 2538,371.2072 น169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
1,649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ" / [โดย ทศ คณนาพร]
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกHD57.7 ท234,658.4 ท234ม 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ไหวจะเคลียร์ / ณภัทร ไชยภิรมย์
ชื่อผู้แต่งณภัทร ไชยภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียกHF5521 ณ161
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา