Found: 1,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYoung Executives Special [ฉบับแนะนำโรงพยาบาลเอกชน / บริษัท เอ็กเซกคิวทีฟ มีเดีย].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2531?].
เลขเรียกRA975 ย62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ 80/20 กฎมหัศจรรย์แห่งจักรวาล = The 80/20 principle / ริชาร์ด ค้อช; ธนัชชา วิสุนี, แปลและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งคอช, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กุ๊ดมอร์นิ่ง; 2546.
เลขเรียก650.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎทอง 33 ข้อสู่ความสำเร็จในการเป้นผู้นำ / วิชัย กอสงวนมิตร
ชื่อผู้แต่งวิชัย กอสงวนมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2552.
เลขเรียกHD57.7 ว6ก 2552,658.4092 ว72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎทองแห่งผู้นำ / Michael Nolasco ; เปรม กีรติวงศ์ชัชวาล, แปล/เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโนลาสโค, มิเชล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง, 2552
เลขเรียกHF 5549 น87 2552,658.4092 น87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT 1270 ก58ก 2559,344.01 ก813ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเหล็ก 100 ข้อ ที่ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ต้องรู้ / ภูริฑัติ รัศมีเพชร
ชื่อผู้แต่งภูริฑัติ รัศมีเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2551.
เลขเรียกHD38.2 ภ681 2551,658.4 ภ679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกากรรมการบริษัท : บทบาทและหน้าที่ของคนเป็นกรรมการบริษัทที่ควรจะปฏิบัติ = Rules of the game / โด...
ชื่อผู้แต่งริสเลอร์, โทมัส แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2533
เลขเรียก658.42 ท491ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีเรื่องจากประสบการณ์ การสัมมนาพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 72 หลักสูตร "คุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการ" รุ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกBJ1518 บ261ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิก, 2544.
เลขเรียกHF5657.4 .ก65 2544,658.151 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ก671ก 2551,657 ก672ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตการศึกษา 12 / ปริญญานิพนธ์ ของ นัทรี แส...
ชื่อผู้แต่งนัทรี แสงทองศรีกมล
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 372.011 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / รศนา อัชชะกิจ
ชื่อผู้แต่งรศนา อัชชะกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHD30.29 ร171 2539,658.403 ร-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา