Found: 1,953  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเดินจงกรม / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ชื่อผู้แต่งพระมิตซูโอะ คเวสโก 2494-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987), 2554.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ358ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสักขิสาวิกา 2 / สุจิตรา อ่อนค้อม
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ4060 ส753ส 2559,294.34 ส753ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
1,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม / โดยสุทัสสา อ่อนค้อม.
ชื่อผู้แต่งสุทัสสา อ่อนค้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. หอรัตนชัยการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกBQ4435 ส73ส 2550,294.3883 ส44ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
1,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม / สุทัสสา อ่อนค้อม
ชื่อผู้แต่งสุทัสสา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกน 4bส40ส,294.308 ส4811ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1,385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชส...
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกBQ4165 ญ241 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
1,386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒโน)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน), 2456-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกBQ4075 .ญ66 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒโน)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกBQ4165 จ74 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการหนังสือธรรมะ ธรรมทาน วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่, 2555
เลขเรียกBQ 4160 ส16ส 2555,294.304 ส116 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
1,389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียกBQ4075 .ญ66 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1,391
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาวาจา "พูดดี ดูดี สังคมดี" [จุลสาร] / โดย พระมหาพรรษา ธมมหาโส.
ชื่อผู้แต่งพระมหาพรรษา ธมมหาโส, ผศ.ดร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกBF พ4ส 2554,294.35 พ358ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมโมทนีย์ปฐมนิเทศธรรมโฆษณ์ / พระธรรมวรนายก. การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม, การเผยแผ่พุทธศาส...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทเถร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกBQ7210 พ336ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,393
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสา-ระ-ขัน คติธรรมในขำขัน / สามสลึง.
ชื่อผู้แต่งสามสลึง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, 2544.
เลขเรียกPN989.T5 ส6ส 2544,895.917 ส625ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธุปฏิบัติ / โดย จิระปุญโญ ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งจิระปุญโญ ภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2535-37.
เลขเรียกBQ4190 จ517ส 2535-37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามรส : ธรรมนอกธรรมาสน์. เมื่อหลวงเกรียงชโยถูกรถชน. การใช้ถ้อยคำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2516].
เลขเรียกAC158 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา