Found: 1,380  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกตัว / หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงพ่อเทียน, 2541.
เลขเรียกBQ4190 พ333ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกตัว / ธรรมเทศนา, หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (ภิกษุพันธ์ อินทผิว)
ชื่อผู้แต่งพระเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว), 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเทียนสว่างธรรม, 2531.
เลขเรียกBQ4190 พ313ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องธรรมกาย / พระนโม เมตตานนโท
ชื่อผู้แต่งพระนโม เมตตานนฺโท
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : รวิกานต์, 2531.
เลขเรียกBQ7210 พ339ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ : เทศน์อบรมพระ / โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
ชื่อผู้แต่งพระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ม 2531.
เลขเรียกBQ4445 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554.
เลขเรียกBQ4570.H3 พ46ค 2554,294.3444 พ17116ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอดทน : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / จิรวัฒน์ ภู่เพียงใจ.
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ ภู่เพียงใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเจ้าโลก / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2518.
เลขเรียกBQ7210 พ831ก 2518,294.301 พ831ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคารวะบรรพบุรุษชุดอ่านแล้วเฮง / สายันห์ เล็กอุทัย.
ชื่อผู้แต่งสายันห์ เล็กอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป, 2545.
เลขเรียกAC159 .ส635 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม คำตอบ ปัญหาธรรม / โดยท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
ชื่อผู้แต่งพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, 2456-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบ ปัญหาทางพระพุทธศาสนา / สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชีพ ปุญญานุภาพ
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ135 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายธรรมอบรมพระธรรมทูตในสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2510 / ของ พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ตัมมโย, 2511.
เลขเรียกBQ6140 พ831ค 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์วัดสวนแก้วในการช่วยเหลือประชาชน / พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ; ...
ชื่อผู้แต่งพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2551.
เลขเรียก294.313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ภาค 1-3 / ปิ่น มุทุกันต์.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มุทุกันต์, พ.อ., 2459-2515.
พิมพลักษณ์[พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ์, 2507-2508].
เลขเรียกBQ4028.ท9 ป67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนหลวงจีน / พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก).
ชื่อผู้แต่งพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาจารยสาร, 2534.
เลขเรียกBQ5505 พ396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนหลวงพ่อ : มรดกธรรม 5 ดี :สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , [253-].
เลขเรียกBQ5325.T5 พ4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา