Found: 1,901  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข / พงศักดิ์ ตั้งคณา, สมคิด ลวางกูร
ชื่อผู้แต่งพงศักดิ์ ตั้งคณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกุโสดอ, 2556?
เลขเรียกBJ 1578.T4 พ137ก 2556,158 พ137ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น / คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา
ชื่อผู้แต่งโสมรัสมิ์ จันทรประภา คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2543
เลขเรียกBF721 ส94 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารวิถีพุทธ = The buddha ways of management / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อริยชน, 2543-2549.
เลขเรียกBQ4570.A3 ว233,294.3144 ว233ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารวิถีพุทธ ตอน : ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่จากพระไตรปิฏก / วรภัทร์ ภู่เจริญ
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อริยชน, 2549
เลขเรียกHD 62.15 ว17ท 2549,294.341 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขในปัจจุบัน / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกBQ5375 ว357,294.3444 ว357ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนาราการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง / โดย ส.มหาปัญโญภิกขุ [text]
ชื่อผู้แต่งส. มหาปัญโญภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2550
เลขเรียกBQ4190 ส255ก 2550,294.35 ส11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดที่ไม่เลื่อนชั้นตัวเอง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2515.
เลขเรียกBL1455 พ72,294.304 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้ง ในสังคมไทยปัจจุบัน/ กษิรา เทียนส่องใจ.
ชื่อผู้แต่งกษิรา เทียนส่องใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2539.
เลขเรียกBQ4380 พ45,306.42 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2546.
เลขเรียกBQ4380 .ป46 2546,306.42 พ335ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ335ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา