Found: 1,388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนาราการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง / โดย ส.มหาปัญโญภิกขุ [text]
ชื่อผู้แต่งส. มหาปัญโญภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนสติ, 2554.
เลขเรียก294.35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดที่ไม่เลื่อนชั้นตัวเอง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2515.
เลขเรียกBL1455 พ72,294.304 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2544.
เลขเรียกBQ4570.E34 พ335ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2546.
เลขเรียกBQ4380 .ป46 2546,306.42 พ335ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมจิตภาวนา : มรดกธรรม / ก.เขาสวนหลวง.
ชื่อผู้แต่งก. เขาสวนหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกBQ5630.S16 ก111ก 2538,294.35 ก111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : ปาฐกถาธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม / พระธรรมปิฎก (ประ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันลือธรมม , 2545.
เลขเรียกBQ988 พ4ก 2545,294.304 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลื่อนชั้นตัวเองในชีวิตประจำวัน / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2516.
เลขเรียกBL1455 พ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจ / โดย พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
ชื่อผู้แต่งพระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2544.
เลขเรียก294.34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิร ดังได้สดับมา : 108 เรื่องเล่าแฝงคติความคิด เพื่อการดำเนินชีวิตที่งดงาม / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทอ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมกิตติวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม 2551.
เลขเรียก294.308 พ334ก,294.308 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิเลสของมนุษย์ โทษของความโลภ โกรธ หลง / พระธรรมสิงหบุราจารย์
ชื่อผู้แต่งพระธรรมสิงหบุราจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 254-
เลขเรียกBQ4570.L5 ห313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิ่งธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา