Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อและตุง : ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ยุพิน เข็มมุกด์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน เข็มมุกด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียก390.095936 ย421ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุง : วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เชียงราย = Tung : way of life and loacl wisdom of Chiangrai.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2548.
เลขเรียกDS588.ห7 ต72 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงกับประเพณีความเชื่อของคนในจังหวัดลำพูน/ ดิเรก กำแพงทิพย์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกGN436.8 ต424 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงทางภาคเหนือของไทย / จุฬาเกษม ชินะผา, อาทิตยา จารุจินดา, กิตติกร ดาวพิเศษ.
ชื่อผู้แต่งจุฬาเกษม ชินะผา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์, [2542?].
เลขเรียกDS588.ห7 จ75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงทางภาคเหนือของไทย / จุฬาเกษม ชินะผา, อาทิตยา จารุจินดา, กิตติกร ดาวพิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2544.
เลขเรียก390.09593 ต617
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงทางภาคเหนือของไทย / จุฬาเกษม ชินะผา, อาทิตยา จารุจินดา, กิตติกร ดาวพิเศษ.
ชื่อผู้แต่งจุฬาเกษม ชินะผา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น, [2539]
เลขเรียกDS588.N653 จ75 2539,929.92 จ756ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงล้านนาภูมิปัญญาของบรรพชน / เรียบเรียงโดย พ. นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน (ขันธิมา)
ชื่อผู้แต่งพ. นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน (ขันธิมา)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก390.09593 พ111ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุงไทลื้อในเขต อ.เชียงคำ และ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา / สุรชัย คำสุ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย คำสุ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกBQ5125.F6 ส74 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 12 : 2555 = Silpa Bhirasri Creativity Grants 12th : 201...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกN7321 .ศ6213 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธง / ปรีดา ปัญญาจันทร์
ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธง / ปรีดา ปัญญาจันทร์ เรื่องและรูป
ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2530.
เลขเรียกCR115.T5 ป471,929.92 ป471ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงทรรศน์ / บรรณาธิการ: ปกรัฐ กนกธนาพร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2558, [2015]
เลขเรียกPL4206 ธ122 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสำคัญของชาติ / [ผู้เรียบเรียง ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะบรรณาธิการในการจัดพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2548
เลขเรียกCR115.T5 ธ25 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสำคัญของชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกJC347.T5 ธ129,อ 929.92 ส84ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา