Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำปั้นนอกสังเวียน / ปลายนวม น.เขลางค์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปลายนวม น.เขลางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553.
เลขเรียกGV1132.ย53 ป485 2553,927.9683 ย173ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ บุญศิริ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน = Association of south east Asian nations / Joseph S.G.
ชื่อผู้แต่งจี., โจเซฟ เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกDS523.3 จ551ค 2555,341.2473 จ95ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือพิทยาภรณ์ / ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
เลขเรียกDS 568 ธ12ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูเนียนอุลตร้าไวโอเรต จำกัด, 2553.
เลขเรียก929.92 ส925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย/ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2553
เลขเรียก929.92 ส691ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / [คณะทำงาน จันทนี หาทรัพย์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียกCR115.T5 ค695 2555,929.92 ป483ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกJC347.T5 ค695,JC347.T5 ค695 2553,929.92 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2561
เลขเรียกCR115.T5 ส-ค 2561,929.92 ค695 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก929.92 ส691ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติ / ปรารพ เหล่าวานิช ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก929.92 ค695 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพของทิวทัศน์ = Land of imagination / โดย ขวัญชนก มงคลธง.
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก มงคลธง.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง) / พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2508.
เลขเรียกAC159 .ด66 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระนิพนธ์ (บางเรื่อง) / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2500.
เลขเรียกAC159 .ด66 2500,895.914 ด217ช 2500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา