Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิท...
ชื่อผู้แต่งขจรชัย พิมพ์สิงห์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind mapping ของนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านและการจำของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้แผนบูรณาการกิจกรรมศิลปะกับภาษาไท...
ชื่อผู้แต่งนภาพร ชาธรรมา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You Can Read the Bangkok Post / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน ; สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T45 ฟ619ค 2552,418.4 ฟ57ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน : แนวคิดการพัฒนาทักษะ รูปแบบการพัฒนาทักษะและการประเมินทักษะความส...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงส์, 2551.
เลขเรียกLB1050 ส247 2551,370.1523 ส47ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการเชื่อมโยงความในการอ่านอย่างเข้าใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสุวดี ภู่ประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548].
เลขเรียกLB1050.45 ส868 2548,372.47 ส868ท 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดการสอนอ่านเป็นคำต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 / ...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ ตลับเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบเหตุและผลที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและการอ่านว...
ชื่อผู้แต่งธนชพร พุ่มภชาติ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการบูรณาการบทอ่านและกิจกรรมการสอนที่หลากหลายในการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรั...
ชื่อผู้แต่งอรสา ศรีนรา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกPE1121 อ382ผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนด้วยบทร้อยกรองที่มีต่อความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ช่วงชั้นที่...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ ดีแป้น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนอ่านเป็นคำที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ โยคิน.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนแบบเล่นปนเรียนที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ / ป...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ฟักขำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบเรียนเสริมที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ข...
ชื่อผู้แต่งมนฤดี ภูษา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา