Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลาจันทึก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาภาษาอังกฤ...
ชื่อผู้แต่งกมลศิริ ทองริบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2557.
เลขเรียกวจ 028 ก137ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร สงวนดี
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอน...
ชื่อผู้แต่งดารุณี คำมูล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ / สุดารัตน์ สากิยะ.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สากิยะ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหก...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ศรีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1528 ศ64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านคำโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดหน่วยเ...
ชื่อผู้แต่งปุณณภา แพ่งพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ป73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการทางการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะทางสังคม และความคิดเห็นที่มีต่อการจ้ดการเรียนรู้แบบร่วมมือ...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ สุดยอด.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPE1068.ท9 ก32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนอ่านในชั้นประถม / ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, [2516?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านร้อยกรองสองระดับ / ทองใบ แท่นมณี.
ชื่อผู้แต่งทองใบ แท่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2554.
เลขเรียกPL 4163 ท278ก 2554,495.9184 52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กลวิธีการอ่านแบบอาร์อีเอพี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและทักษะค...
ชื่อผู้แต่งเพียรศิลป์ ปินชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 420.7 พ617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชุดฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคร...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ เยาวพักตร์, 2499-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้นิทานพื้นบ้านลาหู่เฌเลพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภูมิปัญญาชาต...
ชื่อผู้แต่งนาแล จะหา
พิมพลักษณ์เชียงราย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี KWL Plus / คะนึงนิตย...
ชื่อผู้แต่งคะนึงนิตย์ ม่วงสี, 2520-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก428.407 ค231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา