Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีสันแสนสวย จัดทำโดย กาลีมาร์ด เชอนแนส และปาสกาล เดอ บูร์โกแอ็ง ; ภาพประกอบโดย ปีแอร์-มารี วาลาต์.
ชื่อผู้แต่งเชอนแนส, กาลีมาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือเด็ก "รักลูก", [253-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีและการเห็นสี / พรทวี พึ่งรัศมี, มิตซูโอะ อิเคดะ
ชื่อผู้แต่งพรทวี พึ่งรัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกQD473 พ238,535.6 พ17ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีและการใช้สี / โกสุม สายใจ
ชื่อผู้แต่งโกสุม สายใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2536
เลขเรียก741.018 ก88ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม / ศักดา ศิริพันธุ์
ชื่อผู้แต่งศักดา ศิริพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกN7432.7 .ศ63 2559,535.6 ศ111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรผสมสีและการใช้สีแบบเบสิค / โดย เสน่ห์ ธนารัตนะสฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ รัตนะสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2535.
เลขเรียก752 ส898ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวาด / น. ณ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.
เลขเรียกNC590 .ป44 2540,751 น111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการออกแบบ = มณแทน ตันบุญต่อ. [text] Principle of design /
ชื่อผู้แต่งมณแทน ตันบุญต่อ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก745.4 ม14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการใช้สี / น. ณ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
เลขเรียกND1490 ป367 2527,752 น111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการใช้สี / โดย น. ณ ปากน้ำ
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกND1490 ป367 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอะไร? คือสีน้ำ / สุชาติ วงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งสุชาติ วงษ์ทอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ส.วงษ์ทอง, [254?]
เลขเรียกND2422 ส761,751.422 ส42อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการระบายสีน้ำ ดอกไม้ หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ / โกศล พิณกุล, บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส [text]
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2546
เลขเรียกND 1510 ก961ท 2546,751.422 ก88ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการระบายสีน้ำ ธรรมชาติ ทิวทัศน์และดอกไม้ / โดย นพดล เนตรดี.
ชื่อผู้แต่งนพดล เนตรดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2551.
เลขเรียกND2420 น33,751.4224 น169ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการระบายสีน้ำ ภาพเส้นระบายสี = Line and wash / โกศล พิณกุล.
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกND2420 .ก954 2546,751.422 ก88ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา