Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสีและการออกแบบตกแต่งภายใน / ปิยานันต์ ประสารราชกิจ
ชื่อผู้แต่งปิยานันต์ ประสารราชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [253-]
เลขเรียกNK2115.5.C6 ป622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสีและการออกแบบตกแต่งภายใน / ปิยานันต์ ประสารราชกิจ.
ชื่อผู้แต่งปิยานันต์ ประสารราชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542.
เลขเรียกNK1510 ป629ท 2542,752 ป362ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสีและการออกแบบตกแต่งภายใน / โดย ปิยานันต์ ประสารราชกิจ.
ชื่อผู้แต่งปิยานันต์ ประสารราชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิค, [2540?].
เลขเรียก752 ป622ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสีและการออกแบบตกแต่งภายใน / ปิยานันต์ ประสารราชกิจ
ชื่อผู้แต่งปิยานันต์ ประสารราชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิค, ม.ป.ป.
เลขเรียก752 ป746ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสีในงานกราฟิก = Color theory for graphic design / อรพิมพ์ สุขสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอรพิมพ์ สุขสุวรรณ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก760 อ336ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านสีขาว บ้านสวยและการตกแต่ง/ กาญจนา เอนอ่อน.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เอนอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2543.
เลขเรียกNK 2110 ก425บ 2543,747.88 บ292
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / สถาบันพระปกเกล้า text
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกJC423 ป236,321.8 ส181ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของตัวอักษรสีในแบบเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก152.145 ส 813 ผ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งสีสัน = The power of color / มอร์ตัน วอร์กเกอร์ ; แปลโดย เกรียงศักดิ์ กำลังสินเสริม.
ชื่อผู้แต่งวอร์กเกอร์, มอร์ตัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกND1489 ว364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานความรู้เรื่องสีเกี่ยวกับการพิมพ์ / บริษัทโกดัก (ประเทศไทย).
ชื่อผู้แต่งบริษัทโกดัก (ประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2520.
เลขเรียกNC845 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางศิลปะ = Fundamental of art / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ ศิริเจริญ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553.
เลขเรียกNX282 ณ331 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูฟวิงแอด= Moveing Ad/ เสน่ห์ ธนารัตน์สฤกดิ์
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ธนารัตน์สฤกดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, [2541]
เลขเรียก751 ส898ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูฟวิ่งแอด / รวบรวมโดย เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งแสงการพิมพ์, [253-].
เลขเรียกND1115 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จักสีน้ำ / สุมาลี เอกชนนิยม
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เอกชนนิยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2546.
เลขเรียกND2422 ส842
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา