Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องทฤษฎีสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / โด...
ชื่อผู้แต่งประกอบ โพธิ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1591 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ ยอดมั่น
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อนับยานพาหนะบนถนน / เกษร สุนสิน = Development of an image analysis p...
ชื่อผู้แต่งเกษร สุนสิน, 2509-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2526.
เลขเรียกND2130 .อ64,752 อ658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำมัน / ไพศาล มีสุนทร
ชื่อผู้แต่งไพศาล มีสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 2548.
เลขเรียกND1492 �996�,751.45 พ 995 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ความคงทนทางการเรียนและความชอบ โดยการใช้บทเรียนสไลด์เทป อเนกทัศน์แบบเพิ...
ชื่อผู้แต่งชัยธวัช ตุ่มมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต เรื่องทฤษฎีสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สุจิตร ชัยวงษ์
ชื่อผู้แต่งสุจิตร ชัยวงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแ...
ชื่อผู้แต่งวรรณงาม นนทะโมลี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปะกับชีวิต ศ (101) เรื่องทฤษฎีสีเบื้องต้นสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้...
ชื่อผู้แต่งกำเพลิง พันธุ์ดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งอนุสรา อักษรเสือ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการสร้างสรรค์สื่อเพื่อนำเสนอทฤษฎีสีผ่านสื่อรูปแบบใหม่ / รัตติพลอย เหรียญวิลาศ
ชื่อผู้แต่งรัตติพลอย เหรียญวิลาศ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกND2110 ร365ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและทฤษฎีสี / บรรลือ สโมสร
ชื่อผู้แต่งบรรลือ สโมสร
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : หน่วยเวชนิทัศน์และโสตทัศน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกNC703 บ181ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาพสีน้ำ / สุชาติ เถาทอง.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เถาทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2536.
เลขเรียกND2130 .ส74,741 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา