Found: 416  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ = Brand portfolio strategy : creating relevance, differentiation,...
ชื่อผู้แต่งอาเคอร์, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Brand Age Books, 2549.
เลขเรียกHD69.B7 อ62 2549,658.827 อ21ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออก / พัชราภา เขียวขำ = Public relat...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา เขียวขำ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ / ศิริพรรณ หอมไกล.
ชื่อผู้แต่งศิริพรรณ หอมไกล.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก658.827 ศ464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารประเภทบ้านและการตกแต่ง การรับรู้และความตั้งใจซื้อของผู้บร...
ชื่อผู้แต่งวิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลาด = Creative strategies for marketing communication / สม...
ชื่อผู้แต่งสมิทธิ์ บุญชุติมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี, 2560
เลขเรียกHF5415 ส-ก 2560,659.1 ส313ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก = Building strategy for small hotels and resorts / กมล ร...
ชื่อผู้แต่งกมล รัตนวิระกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอดวานซ์ ฮอสปิตาลิตี้ คอนซัลแตนท์, 2553.
เลขเรียกHF5415.1255 ก133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และท...
ชื่อผู้แต่งสลิตตา ลายลิขิต
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล = Corporate communication strategi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2558.
เลขเรียกHD69.B7 ก287ก,658.827 ก267 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล = Corporate communication strategie...
ชื่อผู้แต่งพจน์ ใจชาญสุขกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2558.
เลขเรียก658.827 พ168ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กรสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2556.
เลขเรียกHF5415.123 ก4 2556,658.4 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารการตลาดของขนมขบเคี้ยว / นฤมล ทองเจริญชัยกิจ = Sna...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ทองเจริญชัยกิจ, 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สร้างแบรนด์ น้ำเมาระดับโลก / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Marketeer, 2548.
เลขเรียกHD9390.A2 ก75,658.8 ก785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต = Effective corpo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2558.
เลขเรียกHD69.B7 ก287,658.8 พ168ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทย / กัญศลักษณ์ พาทีเฉย = ...
ชื่อผู้แต่งกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา