Found: 408  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย วิทวัส รุ่งเรืองผล
ชื่อผู้แต่งวิทวัส รุ่งเรืองผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก658.8343
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในงานออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าอีสานร่วมสมัย = Local cultural hybridization in ...
ชื่อผู้แต่งมาริญา ทรงปัญญา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.827 ม273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสารให้ความหวานและผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากสารให้ความหวานเพื่อสุขภาพ : รายงานฉบับที่...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรม = Scale development for measuring brand image of hotel / ...
ชื่อผู้แต่งปาริศา อิงสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 658.827 ป273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอสแองเจลิส : รายงานการวิจัย / โดย พรจิต สมบัติพานิช
ชื่อผู้แต่งพรจิต สมบัติพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกTX945 พ229ร 2547,647.95 พ226ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวคิดและมาตรวัดต้นแบบตราสินค้า เพื่อประยุกต์ใช้เชิงการสื่อสารการตลาด / อริชัย อรรคอุดม = D...
ชื่อผู้แต่งอริชัย อรรคอุดม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสิ...
ชื่อผู้แต่งจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ / วิริยา สาโรจน์ =...
ชื่อผู้แต่งวิริยา สาโรจน์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แ...
ชื่อผู้แต่งกิรติ คเชนทวา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสี...
ชื่อผู้แต่งณปภา ชวเลิศสกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHD69.B7 ณ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับการใช้ข่าวสารในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าตราเอไอเอส = Brand equity perc...
ชื่อผู้แต่งสิริรัตน์ พวงทอง, 2519-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านอัตลักษณ์ตราสินค้าบนถุงช็อปปิ้ง = Consumer perception toward...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ ทองสิงห์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 658.827 บ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ...
ชื่อผู้แต่งณัฐสุดา บุญอ้อย.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ทัศนคติค่านิยมเเละพฤติกรรมการซื้อสินค้าปลอมตรายี่ห้อระดับหรู ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเท...
ชื่อผู้แต่งสุภัคคณิศร รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า และความผูกพันต่อตราสินค้าที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าอาดิดาสของลูกค้า = ...
ชื่อผู้แต่งอรรค อินทร์ประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก658.827 อ338ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา