Found: 1,284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก378.124 ก244ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา = A Study of Life Philosophy for Building P...
ชื่อผู้แต่งพระณัฏฐวัฒน์ ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 113.8 ณ312ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหลักฆราวาสธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study on Virtue...
ชื่อผู้แต่งพระปัญญา ฐานิสฺสโร (บุญโสม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.3144 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงประยุกต์แนวคิดเรื่องปัญญาภาคปฏิบัติของอริสโตเติล / สุรพศ ทวีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสุรพศ ทวีศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกอ 185 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยหลักอุเบกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of th...
ชื่อผู้แต่งพระพีระพงศ ฐิตโสภโณ (รุจิโมระ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.3144 พ798ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตตามหลักสัปปายะของภิกษุณีจามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study o...
ชื่อผู้แต่งแม่ชีชนัญชิดา อินเลิศ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกอ 294.3122 ช146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท กับในปรัชญาของคานท์ / ไพลิน เตชะวิวัฒนาการ =...
ชื่อผู้แต่งไพลิน เตชะวิวัฒนาการ
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างตนเอง ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / เสาวณี เทพหัตถี, สุภาพร เจ็งสุขสวัสดิ์ ; วีระ อำพันสุข, เ...
ชื่อผู้แต่งเสาวณี เทพหัตถี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปิยมิตร มัลติมีเดีย, 2556.
เลขเรียก330.9593 ส941ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างตนเองด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / เสาวณี เทพหัตถี, สุภาพร เจ็งสุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งเสาวณี เทพหัตถี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
เลขเรียก330.9593 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพลังแห่งชีวิต / ศิยะ ณัญฐสวามี.
ชื่อผู้แต่งศิยะ ณัญฐสวามี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Truth authorization, [2548?]
เลขเรียกBD435 ศ236 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ / กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร = COM...
ชื่อผู้แต่งกันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสาร / แอล รอน ฮับบาร์ด.
ชื่อผู้แต่งฮับบาร์ด, แอล รอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สงวนกิจ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2549.
เลขเรียกBP605.S2 ฮ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย พัฒฉิม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา