Found: 1,506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี ...
ชื่อผู้แต่งสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์, 2508-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการระบบสาธารณโภคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนอโศก / แซมดิน เลิศบุศย์.
ชื่อผู้แต่งแซมดิน เลิศบุศย์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษากลุ่มกิจกรรม/อาชีพ บ้านกิ่วมื่น หมู่ที่ ...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ มโนวรรณา, 2507-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก ...
ชื่อผู้แต่งณชภัทร พิชญมหุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557
เลขเรียก330.9593 ณ119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกส.ร. 330.9593 ค1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2550.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ส65,330.9593 ค36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มทำงานโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547, [2004]
เลขเรียกHC445.A5 ก491 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้พุทธธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : บ้านแม่สารบ...
ชื่อผู้แต่งพระอภิวิชญ์ มาลาจำปี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก294.3 พ145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังห...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขจรอนันต์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.8 จ274ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนวัดภคินีนาถ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งพระธานินทร์ คุณธมฺโม (ถอร์ต)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 330.128 ธ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากโครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีว...
ชื่อผู้แต่งอัฏฐวัฒน์ กิตติพลดีงาม 2506-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก336.36 อ533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าส...
ชื่อผู้แต่งประภาพิทย์ อินทรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก338.642 ป342ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ / เยาวเรศ ทับพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ ทับพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHD69.P75 ย546,658.404 ย517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา