Found: 1,284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / อัมพร เรืองศรี.
ชื่อผู้แต่งอัมพร เรืองศรี.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก371.8 อ555กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดำเนินชีวิตของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคร...
ชื่อผู้แต่งกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียก332.0415 ก136ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร : ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก330.9593 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงให...
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกว630.07 อ154ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ / ศิริชัย ศ...
ชื่อผู้แต่งศิริชัย ศรีหาตา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตร...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มแยื้อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 330.9593072 อ1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี จิตตนูนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกส.ร. 630.92 ผ192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนากรณีศึกษาเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสาร...
ชื่อผู้แต่งนิรุต ถึงนาค.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549].
เลขเรียกS 494.5 .A65 น37 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งอุทัย วรสาร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก330.9593 อ4411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552
เลขเรียกHC445.Z9E44 ส45 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551.
เลขเรียกHC445 ส456,330.9593 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ผู้เขียนรายงาน สุดาวรรณ เครือพานิช, ดวงใจ บ...
ชื่อผู้แต่งสุดาวรรณ เครือพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551.
เลขเรียกLB1060 ก522,370.111 ส 744 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข...
ชื่อผู้แต่งภัทราวิณี กิจสนธิ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก658.31422 ภ378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา