Found: 1,267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จั...
ชื่อผู้แต่งปิยะมาศ แคล้วภัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 330.128 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศร...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ...
ชื่อผู้แต่งนภาพรรณ วงศ์มณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 น45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการระบบสาธารณโภคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนอโศก / แซมดิน เลิศบุศย์.
ชื่อผู้แต่งแซมดิน เลิศบุศย์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลสำนักบก ...
ชื่อผู้แต่งณชภัทร พิชญมหุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557
เลขเรียก330.9593 ณ119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกส.ร. 330.9593 ค1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2550.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ส65,330.9593 ค36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มทำงานโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547, [2004]
เลขเรียกHC445.A5 ก491 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้พุทธธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : บ้านแม่สารบ...
ชื่อผู้แต่งพระอภิวิชญ์ มาลาจำปี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก294.3 พ145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนวัดภคินีนาถ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งพระธานินทร์ คุณธมฺโม (ถอร์ต)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 330.128 ธ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากโครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีว...
ชื่อผู้แต่งอัฏฐวัฒน์ กิตติพลดีงาม, 2506-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก336.36 อ533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาระหนี้สินครัวเรือนเกษตร อำเ...
ชื่อผู้แต่งชญาดา ร่วมโพธิ์รี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก330.9593 ช112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการตามแนวคิ...
ชื่อผู้แต่งเทพวาณี วินิจกำธร, 2523-
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกว372.1 ท626ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกปฏิบัติพลังแห่งจิตปัจจุบัน / โดย เอ็กค์ฮาร์ท โทลเลอ ; แปลและเรียบเรียงโดย พรรณี ชูจิรวงศ์
ชื่อผู้แต่งโทลเลอ, เอ็กค์ฮาร์ท, ค.ศ. 1948-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 2548.
เลขเรียกBL624 ท9ก 2548,291.44 ท861ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา