Found: 1,506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ ความเข้าใจและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต : ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาค...
ชื่อผู้แต่งสันสกฤต มุนีโมไนย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจและการนำแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของหัวหน้าครัวเร...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ นันทะสาร.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก305.906 อ858ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ของลูกค้าธนาคารเ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พัฒน์ หมวกหลำ, 2508-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกตัวอันไร้ขอบเขต : กฤษณมูรติบรรยายที่ประเทศศรีลังกา ปี ค.ศ. 1980 / กฤษณมูรติ บรรยาย ; กิต...
ชื่อผู้แต่งกฤษณมูรติ, จิฑฑุ, ค.ศ. 1895-1986.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอันวีกษณา, [2550].
เลขเรียกB5134.K75 ก4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกตัวอันไร้ขอบเขต : กฤษณมูรติบรรยายที่ประเทศศรีลังกา ปี ค.ศ. 1980 = Awareness sans Frontier...
ชื่อผู้แต่งกฤษณมูรติ, จิททุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอันวีกษณา, [254-]
เลขเรียกB5134.K75 ก281ค,170.44 ก278ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกตัวอันไร้ขอบเขต = Awareness sans Frontiers / กฤษณมูรติ บรรยาย ; กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ ถอดค...
ชื่อผู้แต่งกฤษณมูรติ, จิฑฑุ ค.ศ. 1895-1986.
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, [2545?]
เลขเรียกB5134.K754 ก281ค 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาว...
ชื่อผู้แต่งพระมหาอนุชา ทองทา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHC445.Z9E5 อ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลี้ลับของชีวิตและวิวัฒนาการ / โดย เกรียงไกร นวยุค.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร นวยุค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2537?]
เลขเรียก113.8 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสงัด / เขียนโดย : ระวี ภาวิไล.
ชื่อผู้แต่งระวี ภาวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผี้เสื้อ, 2536.
เลขเรียก113.8 ร117ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร / ชนัดดา ภ...
ชื่อผู้แต่งชนัดดา ภูหงษ์ทอง
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอโนนแดง จ...
ชื่อผู้แต่งบุญมี พุทโมกข์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556
เลขเรียกวพ 658 บ527ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตร...
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ เพ็งธรรม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก630 อ823ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา