Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบสะตีมด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และน...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร พละสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อ Augmented reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกQA76.9.A94 ว-ก 2558,006.8 ว37ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม / นิพนธ์ บริเวธานันท์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บริเวธานันท์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 น616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับรายวิชา ทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์ = Development ...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ หนูฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อออคเมนเต็ดเรียลลิตี เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์กู้ชาติ = The development...
ชื่อผู้แต่งบุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกQA76.9.A94 บ669ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เรื่องระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ ชัยปฐวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม [ele...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย อ่ำจำปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ [el...
ชื่อผู้แต่งสุพร หุ่นภู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented Reality = The development o...
ชื่อผู้แต่งลิขิต เกิดมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องหุ่นยนต์เดลต้าร่วมกับเทคโนโลยีความเสมือนจริง โดยใช้วิธีการจั...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล รอทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [electronic resourc...
ชื่อผู้แต่งพิสิษฐ์ แน่งน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แบบตกผลึกทางปัญญาด้วยอ็อกเมนเท็ดบุ๊กเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ = Interac...
ชื่อผู้แต่งกอบเกียรติ สระอุบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเท...
ชื่อผู้แต่งปภัสรา ใจซื่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLB1028.4 ว743ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสร...
ชื่อผู้แต่งอนุชา เฟื่องศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา