Found: 7,324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 บทเรียนการบริหาร-การตลาด / โดย ภัชราพร ช้างแก้ว, บรรณาธิการ และสมาคมธรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2540.
เลขเรียกHF5415.13 ร5 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พันล้าน เรื่องปกติที่ไม่ธรรมดา ด้นพาไปรวย / ติกะ บุนนาค
ชื่อผู้แต่งติกะ บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฐฐินีย์, [2558]
เลขเรียก650.1 ต392ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี รู้วิธียอดมนุษย์เงินเดือน / โชคดี ศรีธนัตถ์กุล.
ชื่อผู้แต่งโชคดี ศรีธนัตถ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐธนัน , 2552.
เลขเรียก158.1 ช-ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ Strategy + Marketing for entrepreneurs เล่ม 1 / [ผู้เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งนิธินา ศรีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545.
เลขเรียกHF5415.13 น613 2545,658 น613ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ Strategy + Marketing for entrepreneurs เล่ม 2 / สุธี พนาวร
ชื่อผู้แต่งสุธี พนาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545.
เลขเรียกHF5415.13 ส786,658.022 ส44ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หลักคิด พิชิตความสำเร็จ / ปราชญา กล้าผจัญ
ชื่อผู้แต่งปราชญา กล้าผจัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญา พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกBF637.S8 ป444ห 2553,158 ป172ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หลักคิดพิชิตความสำเร็จ / ปราชญา กล้าผจัญ.
ชื่อผู้แต่งปราชญา กล้าผจัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก158.1 ป444ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หลักคิดพิชิตความสำเร็จ / ปราชญา กล้าผจัญ
ชื่อผู้แต่งปราชญา กล้าผจัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2553.
เลขเรียกBF 637 .S8 ป17ร 2553,158.1 ป46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
ชื่อผู้แต่งธีรยุส วัฒนาศุภโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกHD30.28 ธ67 2549,658.827 ธ642ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ความลับพลิกชีวิต / เอกศักดิ์ ขาวสะอาด
ชื่อผู้แต่งเอกศักดิ์ ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2555
เลขเรียก158.1 อ518ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 แม่ทัพไอที / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์. [text]
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHF5351 ณ339 2545,650.1 ณ113ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 แม่ทัพไอที/ ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHF 5386 ณ336ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ไอเดียจาก 80 ยอดนักบริหารชั้นนำของเมืองไทย / ดนัย เทียนพุฒ รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532
เลขเรียกHF5386 ห34 2532,658 ร193
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 สุดยอดความคิดสำหรับธุรกิจใหม่ / โดย เจน แอปเปิ้ลเกต ; แปลและเรียบเรียงโดย คณะบุคคลธนอำนวย
ชื่อผู้แต่งแอปเปิ้ลเกต, เจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHF5381 อ954,658 อ954ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา