Found: 2,614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommonality in EU{u2019}s foreign policy under intergovernmentalism : the case study of EU{u2019}s ...
ชื่อผู้แต่งWiraj Sripong.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDa wai jiao jia zhou'en lai = ต้า ว่าย เจียว เจีย โจว เอิน ไหล / Li Lian Qing.
ชื่อผู้แต่งLi, Lian Qing.
พิมพลักษณ์Xiang Gang : Tian di tu shu you xian gong si, 1994.
เลขเรียกDS778.C593 L52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDinner talk : องค์การการค้าโลกในวิสัยทัศน์ของ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย พานิชภักดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiplomat's diary : ปอกเปลือกนักการทูต / แครอทแอนด์สติ๊ก.
ชื่อผู้แต่งแครอทแอนด์สติ๊ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2551.
เลขเรียกJZ1410 ค85,327.2092 ค941ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscover BIMSTEC / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2547?]
เลขเรียกHF1586.5.Z4A785 ด64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscover BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Coperation / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, [254-?].
เลขเรียกHF1379 ด589
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-BOOK ชุด เปิดประตูไทยสู่ประตูโลก [แผ่น 1-4] [computer file] / จัดทำโดย สำนักพิมพ์ก้าวไกล [อานัฐ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวไกล, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcellent sources for global business.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2549.
เลขเรียกHF1416.5 อ726 2549,337 อ51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFact book เขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน = Fact book Asean - China Free Trade Agreement : ACFTA / กรม...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2552.
เลขเรียก382.9159 ฟ642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFestschrift 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี อดีต-ปัจจุบัน-มุ่งสู่อนาคต = Festschrift 150 Ja...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.
เลขเรียกDS575.5.G4 ฟ642,327.593043 ฟ258
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFTA fact book : เขตการค้าเสรี / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2553, [2010]
เลขเรียกHF1713 F948 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสียและข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHF1594.55.Z4U6 ส43 2549,382.92 ส16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547.
เลขเรียกHF1359 ส63,575.12 ส73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHate can not win = ความเกลียดชังไม่เคยชนะ / วันเฉลิม จันทรากุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาบอนอิงค์, 2546.
เลขเรียกDS79.76 ฮ73,973.931 ฮ613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImpacts of the Republic of Korea foreign direct investment on the development of CLMV / Laliew Angs...
ชื่อผู้แต่งLaliew Angsakunwong.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา