Found: 2,190  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน :2054-2554 = 500 anniv...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS575.5.P6 ห24,327.5930469 ม74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส / ไกรฤกษ์ นานา.
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียก327.469 ก976ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-โปรตุเกส / ไกรฤกษ์ นานา.
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกDS570.ป9 ก97 2553,327.5930469 ก94ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS525 ห556ก 2556,341.247 ห21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS 526.7 .ก8 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ / หอการญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Japanese Chamber of Commerce, 2557.
เลขเรียกDS575.5.J3 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ไอเดียนายอำเภอ เสธฯ อส. ชุดที่ 16 / บุญรอด ศรีสมบัติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธ์การพิมพ์, 2551.
เลขเรียก320.9593 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ กรมการค้าต่างประเทศ : ตั้งรับ เตรียมรุก บุก AEC / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ, 2553
เลขเรียกDS520 ก-จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ กรมการค้าต่างประเทศ : ตั้งรับ เตรียมรุก บุก AEC / กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ, 2555.
เลขเรียกDS520 พ6จ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษกรมการค้าต่างประเทศ : ตั้งรับ เตรียมรุก บุก AEC ASEAN Economic Community / กรมการค้าต่างป...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าต่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าต่างประเทศ, 2555
เลขเรียก382.0959 ก17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537.
เลขเรียก331.87 จ54
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537.
เลขเรียกHD7801 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2537.
เลขเรียกHD7801 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537.
เลขเรียกHD7801 จ688 2537,331.8 จ689 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา