Found: 2,180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ชื่อผู้แต่งส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ม.ป.ป.
เลขเรียกสร 327.593052 ส145ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ไทย-จีน / แผนกวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ภาควิชาภาษาตะวันออก.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกDS575.5.จ6 ส25 2540,327.593051 ม246ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 เมืองไทยเมืองขึ้น : เปิดข้อเท็จ-จริง เศรษฐกิจไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน--ฉายภาพเส้นทางเดินรัฐไทยสู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [254-]
เลขเรียกHF1594.55 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี อาเซียนปณิธานและผลงาน / บุญเลิศ ว่องพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ ว่องพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศ, 2535.
เลขเรียกJQ96.A1 บ564ป 2535,341.247 บ44ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ความร่วมมือทางวิชาการเกษตรระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและไต้หวัน / มูลนิธิโครงการหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2545.
เลขเรียก341.7592 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ความร่วมมือทางวิชาการเกษตรระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและไต้หวัน / เฉิน เกิงเฟิง และ สมศักดิ์ ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2545
เลขเรียกHD1428 ส64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน : ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518-2548 / จุลชีพ ชินวรรโณ.
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2548.
เลขเรียกDS575.5.จ6 จ75 2548,327.593051 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีอาเซียนกับก้าวต่อไปในอนาคต : การสัมมนาทางวิชาการ ... วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2540 ณ ห้องประชุมจุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกDS521 .ส64 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส / มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศูนย์ยุโรปศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 25-
เลขเรียก327.593044 ม565ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมเอเชียตะวันออก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559
เลขเรียกJX1579.5 ก-ส 2559,327.593051 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกJX 1579.5 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
เลขเรียกDS 575.5 .C6 ส38 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, 2551
เลขเรียกDS575.5.P4 ส63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา