Found: 2,202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกK จ637ก 2547,341 จ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ / จุมพต สายสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540.
เลขเรียกKZ3410 จ74,341 จ638ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก341.26 ป171ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี [text]
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559.
เลขเรียกJX3695 อ4ก 2559,341 อ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งจันตรี สินศุภฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกJZ1391 .จ63 2547,341 จ242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ : พฤติกรรมและเอกสาร / สุเทพ อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ อัตถากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516.
เลขเรียกJX91.ท9 ส73,341 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศพฤติกรรมและเอกสาร เล่ม1 : ภาคสันติ / สุเทพ อัตถากร
ชื่อผู้แต่งสุเทพ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516
เลขเรียก341 ส783ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน / สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549.
เลขเรียกK1005 ส43,343.087 ส258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
ชื่อผู้แต่งถนัด คอมันตร์, พ.อ. (พิเศษ)
เลขเรียก341 ถ211ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียกJX91 อ253 2556,341 อ253ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2554.
เลขเรียกJX91 อ253 2554,341 อ 164 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสหภาพยุโรป / อภิญญา เลื่อนฉวี
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
เลขเรียกKJE6456 อ253,341.242 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำคัญของพม่าและอินโดจีนในธุรกิจการค้าและการลงทุน / บรรณาธิการ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ; ผู้รวบรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการคลังข้อมูล สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกKNC79 ก25,234.087 พ112ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา