Found: 6,127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกQA135.5 น927 2545,510 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) ชั้น ม.1 / วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.1 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.3 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.4 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2546
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.5 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2544
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ม.2 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2547
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
128
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยากร)จ.เพชรบุรี [Video ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
129
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี [Video CD] / บริษัท ม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จังหวั...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ สินธุโคตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณจากซ้ายไปขวา เล่ม3 : ตอนการคูณทีละหลายๆหลัก และวิชาจิตตคณิต / มานิต เมืองไพศาล.
ชื่อผู้แต่งมานิต เมืองไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก510.021 ม453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวนจากซ้ายไปขวา เล่มที่ 3 ตอน การคูณที่ละหลายๆ หลัก และวิชา จิตตคณิต / มานิต เมืองไพศาล.
ชื่อผู้แต่งมานิต เมืองไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์, 2546.
เลขเรียก510.021
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดคำนวณในใจ / วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกQA135.5 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด / วรจิตร ทิพเนตร์.
ชื่อผู้แต่งวรจิตร ทิพเนตร์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด / กุมาริกา ยางวิเ...
ชื่อผู้แต่งกุมาริกา ยางวิเศษ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา