Found: 6,069  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเชิงการรู้ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาปลายเปิด / เกษม เปรมประยูร.
ชื่อผู้แต่งเกษม เปรมประยูร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก510.712 ก258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของความสัมพันธ์. ตอนที่ 2 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยาร่วมทางวิจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / พเยาว์ ผลพ...
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ ผลพฤกษ์
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) / วินัย พัฒนรัฐ, ปรีชา อรุณสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวินัย พัฒนรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียกQA11 ว621ก 2546,372.7 ว3511ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ต้น 1-2-3 ช่วงชั้นที่ 3 / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, [254-?]
เลขเรียก510.712 ก174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 : แม่บทมาตรฐานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่1 ป.1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2544
เลขเรียกQA135.5 อ881 ป.1,510 อ51ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้ (รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.2 / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2547
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 สาระที่ 4 พีชคณิต, สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อ...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ เศวตมาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกQA135.5 น927 2545,510 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) ชั้น ม.1 / วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา