Found: 6,069  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnhate math : สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ , 2559.
เลขเรียก510.76 ย57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVaccine : สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆ ที่ต้องทำก่อนเดินเข้าห้องสอบ / ณัฐ อุดมพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งณัฐ อุดมพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ Nutty Professor, 2557.
เลขเรียก510 ณ213ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVital maths problem / โครงการโอลิมปิคคณิตศาสตร์แห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซท โฟร์, 2543?
เลขเรียกQA37.2 V836 2543?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhy ช่วยเด็กประถมเก่งคณิต เล่ม 5/ ซู, ซานซวอก
ชื่อผู้แต่งซู, ซานซวอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2558
เลขเรียก372.72 ซ482ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA113 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดเครื่องคิดเลขทำไมในเมื่อคำนวณได้ไว แบบพ่อมดคณิตศาสตร์ = Secrets of mental math / Arthur Benjamin ...
ชื่อผู้แต่งเบนจามิน, อาร์เธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : วีเลิร์น, 2549.
เลขเรียก513.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดเครื่องคิดเลขทำไมในเมื่อคำนวณได้ไวแบบพ่อมดคณิตศาสตร์ = Secrets of mental math / อาร์เธอร์ เบนจามิ...
ชื่อผู้แต่งเบนจามิน, อาร์เธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วีเลิร์น, 2552.
เลขเรียกQA111 บ7ก 2552,513.9 บ55ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดเครื่องคิดเลขทำไมในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า (Secrets of mental math / Arthur Benjamin ; พูนลาภ อุท...
ชื่อผู้แต่งเบนจามิน, อาร์เธอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2552.
เลขเรียกQA111 บ73,510 บ83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดเครื่องคิดเลขทำไมในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า / Arthur Benjamin [text]
ชื่อผู้แต่งเบนจามิน, อาร์เธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2548.
เลขเรียก513.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดในการจำแนกลักษณะการใช้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา : ประโยคเปิดจำนวน / สุภ...
ชื่อผู้แต่งสุภัค หาญพิทักษ์วงศ์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2554.
เลขเรียกLC1034 ส462,370.117 ค961ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระตุ้นต่อมคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และการคำนวณพื้นฐานที่ควรรู้ / โดย วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกQA135.5 ก217 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เนื้อหาด้านเรขาคณิตโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของนักเรียนท...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ศรีอภิชาติ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งนลินทิพย์ วงษาพัด.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากปัญหาปลายเปิด / เพ็ญประภ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา