Found: 6,796  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดในการจำแนกลักษณะการใช้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา : ประโยคเปิดจำนวน / สุภ...
ชื่อผู้แต่งสุภัค หาญพิทักษ์วงศ์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.7 ส 825 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2554.
เลขเรียกLC1034 ส462,370.117 ค961ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระตุ้นต่อมคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และการคำนวณพื้นฐานที่ควรรู้ / โดย วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกQA135.5 ก217 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เนื้อหาด้านเรขาคณิตโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของนักเรียนท...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ศรีอภิชาติ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งนลินทิพย์ วงษาพัด.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากปัญหาปลายเปิด / เพ็ญประภ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเชิงการรู้ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการแก้ปัญหาปลายเปิด / เกษม เปรมประยูร.
ชื่อผู้แต่งเกษม เปรมประยูร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก510.712 ก258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของความสัมพันธ์. ตอนที่ 2 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยาร่วมทางวิจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / พเยาว์ ผลพ...
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ ผลพฤกษ์
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics : statics / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ.
ชื่อผู้แต่งสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว. เพ็ชรสกุล, 2543.
เลขเรียกTA351 ส731,620.103 ส732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) / วินัย พัฒนรัฐ, ปรีชา อรุณสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวินัย พัฒนรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียกQA11 ว621ก 2546,372.7 ว3511ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ต้น 1-2-3 ช่วงชั้นที่ 3 / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, [254-?]
เลขเรียก510.712 ก174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 : แม่บทมาตรฐานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่1 ป.1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2544
เลขเรียกQA135.5 อ881 ป.1,510 อ51ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา