Found: 6,798  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
6,121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / อุบลรัตน์ ซื่อสัตตบงกช
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ ซื่อสัตตบงกช
พิมพลักษณ์ปัตตานี : โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2549
เลขเรียก510 อ45ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย : พร้อมด้วยเรียงความและย่อความ / เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, นันทพงษ์ พฤกษช...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : science center, [2557?]
เลขเรียก495.915 พ573ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6,124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติ = Priciples of statistics / สุทธิชัย โง้วศิริ.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย โง้วศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกHA29 ส73 2545,519.5 ส773ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติ = Principles of statistics / จุฑารัตน์ วรประทีป.
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ วรประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกHA35 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
6,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติเบื้องต้น / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2539.
เลขเรียกQA276.A2 ศ484,519.5 ศ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา : กรณีตัวอย่างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2546.
เลขเรียกQA135.5 ห323,375.51 ด272ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรอบรมครูระดับมัธยมศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ หลักสูตรที่ 1 / อาริสา ฉัตรกิจวรุณ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งอาริสา ฉัตรกิจวรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, [255-].
เลขเรียก510 อ657ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรอบรมครูระดับมัธยมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรที่ 3 / โครงการร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555?].
เลขเรียก373.11 ห323 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรแม่บทค่ายคณิตศาสตร์ : อีกรูปแบบการเรียนรู้สู่ธรรมชาติ / อดุลย์ศักดิ์ ดวงคำน้อย
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ศักดิ์ ดวงคำน้อย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ทรัพย์สุนทรการพิมพ์, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / จรรยา อาจหาญ
ชื่อผู้แต่งจรรยา อาจหาญ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก510.702 จ44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / จรรยา อาจหาญ
ชื่อผู้แต่งจรรยา อาจหาญ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียก510.702 จ44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / รังสรรค์ บุษยะมา.
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ บุษยะมา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2540.
เลขเรียก372.7 ร112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 215 322 เล่ม = Teaching mathematics in elementary school ...
ชื่อผู้แต่งเกื้อจิตต์ ฉิมทิม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียก510.702 ก85ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา