Found: 6,798  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุรชัย วงค์จันเสือ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย วงค์จันเสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560.
เลขเรียก510.712 ส847ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่...
ชื่อผู้แต่งแก้วมะณี เลิศสนธิ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.17 ก894ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ ขันเขต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก530.0712 ว691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิต...
ชื่อผู้แต่งกัลญารัตน์ เทพบุตร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก510.712 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอลเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร...
ชื่อผู้แต่งญาณกวี ขัดสีทะลี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 510.712 ญ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งพรชนก จันทิมา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 พ42 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขอ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา ไพจิตต์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.17 น435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร พรหมภักดี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 510.7 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งอำพร กลมกระโทก.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.17 อ689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / ปริญญานิพนธ์ของ ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก372.21 ศ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = The effect of chi...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2551.
เลขเรียกว 510.71 ศ484ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไท...
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ นวลมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 510.7 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแ...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ มูลแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 510.712 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงานสำหรับนักเรียนในระดับช...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา บุตรฉุย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา