Found: 6,069  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร พรหมภักดี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 510.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งอำพร กลมกระโทก.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.17 อ689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / ปริญญานิพนธ์ของ ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก372.21 ศ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = The effect of chi...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2551.
เลขเรียกว 510.71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไท...
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ นวลมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 510.7 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแ...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ มูลแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 510.712 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงานสำหรับนักเรียนในระดับช...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา บุตรฉุย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการเชื่อมโยงเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันสำหรับนักศึกษาร...
ชื่อผู้แต่งโพธิ์ทิพย์ วัชระสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก515.23 พ969ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความย...
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ อ่อนน้อม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 372.7 ส4511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชั่นลอการิทึมโดยใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลสำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งอลิสา ภูวพิทยานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 510.712 อ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการวาดแบบจำลองเพื่อส่งเสริมความส...
ชื่อผู้แต่งอภิณห์ภัศ มานิ่ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 510.712 อ163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ / นภัสสร สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งนภัสสร สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บุ๊คพอยท์, 2553.
เลขเรียกQA135.5 น65 2553,510.7 น195ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้การแสดงแทนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งวารุณี เพ็ชรสุวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 510.712 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เน้นความรู้สึกเชิงจำนวนโดยใช้รูปแบบการสอน...
ชื่อผู้แต่งพิชิต ทองคำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา