Found: 6,124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเล่นเกมสร้างมโนทัศน์ด้านจำนวน = Reasoning thinking of presc...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นดอนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 155.4233 น276ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ [text] : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / ชยานนท์ ฮมแสน ; สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม...
ชื่อผู้แต่งชยานนท์ ฮมแสน
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกผว 153.42 ช194ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ (Thinking and decision making) / โดย คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียกQA9 ก64,511.3 ค14ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ = Thinking and decision making / โดย วรรณี ธรรมโชติ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้, 2542.
เลขเรียก153.42 ก226 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นพบเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / ชารอน แมคโดนัลด์.
ชื่อผู้แต่งแมคโดนัลด์ ชารอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
เลขเรียก507 ม718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจักกิจกรรทมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศกศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติก...
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.7 ส4111ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย" / ลัดดา ...
ชื่อผู้แต่งลัดดา ไหวดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียกLB1029.C45 ล239,371.102 ล114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับการใช้เทคนิคของโพลยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจท...
ชื่อผู้แต่งสุวภาพ พวงแก้ว.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.7044
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ส...
ชื่อผู้แต่งวัลลีย์ ครินชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 372.7 ว117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุรชัย วงศ์จันเสือ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย วงศ์จันเสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560.
เลขเรียก510.712 ส847ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่...
ชื่อผู้แต่งแก้วมะณี เลิศสนธิ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.17 ก894ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิต...
ชื่อผู้แต่งกัลญารัตน์ เทพบุตร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก510.712 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอลเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร...
ชื่อผู้แต่งญาณกวี ขัดสีทะลี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 510.712 ญ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา