Found: 6,308  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ (Thinking and decision making) / โดย คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียกQA9 ก64,511.3 ค14ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดและการตัดสินใจ = Thinking and decision making / โดย วรรณี ธรรมโชติ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้, 2542.
เลขเรียก153.42 ก226 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นพบเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / ชารอน แมคโดนัลด์ ; [แปลโดย เสถียร บุญฤท...
ชื่อผู้แต่งแมคโดนัลด์, ชารอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียกQ164 ม862,507 ม71ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจักกิจกรรทมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศกศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติก...
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.7 ส4111ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย" / ลัดดา ...
ชื่อผู้แต่งลัดดา ไหวดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียกLB1029.C45 ล239,371.102 ล114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับช...
ชื่อผู้แต่งกีรติ กุลบุตร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรูปแบบซิปปา ร่วมกับการใช้เทคนิคของโพลยา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจท...
ชื่อผู้แต่งสุวภาพ พวงแก้ว.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.7044 ส889ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ส...
ชื่อผู้แต่งวัลลีย์ ครินชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 372.7 ว117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุรชัย วงศ์จันเสือ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย วงศ์จันเสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560.
เลขเรียก510.712 ส847ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุรชัย วงค์จันเสือ.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย วงค์จันเสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560.
เลขเรียก510.712 ส847ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่...
ชื่อผู้แต่งแก้วมะณี เลิศสนธิ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก373.17 ก894ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ ขันเขต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก530.0712 ว691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา